Anlæg på frossen grund

Optøning af permafrost og den sæsonbetingede genfrysning giver udfordringer for funderingen af bygninger og anlæg i arktiske samfund med betydelige økonomiske konsekvenser. Det gælder især infrastruktur, men også planlægning, design, og vedligeholdelse af anlæg generelt.

Fem personer der betjener en seks meter høj maskine, der bruges til at tage jordprøver
Foto: Sona Tomaskovicova

For at kunne vælge de rigtige klimatilpasningsmetoder må vi kvantificere effekten af optøende af permafrost. Dette forudsætter kendskab til jordbundsforhold og omfatter den rumlige fordeling af forskellige sedimenttyper, og hvordan disses egenskaber afhænger af temperaturen. Især in-situ monitorering er velegnet til at generere lange tidsserier af gode data til brug for udvikling, kalibrering og validering af modeller. Der er også behov for information om tilstanden af og vedligeholdelsesomkostningerne ved den eksisterende arktiske infrastruktur for at kunne lave effektive cost-benefit-analyser og klimatilpasning.

Forskningsmæssige indsatser

  • Vedligehold og udvidelse af temperaturmonitoreringsnetværket, Tunngavik. Vi fokuserer på den beboede del af Grønland for at kvantificere, hvordan optøningen af permafrost påvirker samfundet, og for at levere data til modellering og muliggøre sammenlignende studier på tværs af Arktis.
  • Kortlægning af udstrækningen af permafrost ved hjælp af geofysiske metoder. Det gælder både feltmetoder og laboratoriemetoder, der tjener til at validere feltresultater.
  • Udvikling af laboratorieopstillinger, hvor temperaturen kan varieres og kontrolleres, så vi kan måle temperaturafhængigheden af termiske og elektriske egenskaber samt elasticitet og brudstyrke af sedimenter med varierende is-, vandindhold og salinitet.
  • Opbygning af en database med geotekniske egenskaber målt in situ og i laboratoriet.
  • Multidisciplinær risikoanalyse, der inkluderer kortlægning og prognoser af de samfundsmæssige konsekvenser af optøning af permafrost i Arktis. 

Samarbejdspartnere

Vi har et tæt samarbejde med offentlige og private interessenter i Grønland. Forskningen udføres i samarbejde med danske og udenlandske partnere, som for eksempel CENPERM på Københavns Universitet, Nordic5Tech og EuroTech, såvel som nordamerikanske partnere. Vi deltager i Nunataryuk, som er et EU H2020 Polar Cluster-projekt med 28 internationale partnere. Projektet fokuserer på klimaforandringer og permafrostnedbrydning samt konsekvenserne for samfund i arktiske kystområder.
 

Anvendelse

Forskningsresultaterne øger sikkerheden af geotekniske forundersøgelser i Arktis og bidrager dermed bl.a. til at kvalificere beslutninger om infrastrukturinvesteringer i Grønland. Endvidere styrker forskningen det internationale samfunds viden om klimaforandringernes konsekvenser.