Water Systems

Vandsystemer på tværs af regionale og bymæssige skalaer er fokuspunkter for klimaændringernes indvirkning, fordi både  oversvømmelser og tørke vil blive hyppigere og mere alvorlige i fremtiden, hvilket forværrer forureningstruslerne mod vandressourcer. Samfundet må tilpasse sig disse ændringer. Vi leverer ny videnskabelig indsigt og tekniske løsninger til at forstå påvirkninger, understøtte tilpasning og minimere negative effekter for menneskers sundhed og miljøet.

Flooded street with street sign poking out of flood water

For at støtte tilpasningen af vandsystemer er der behov for ny viden og teknologi med henblik på:

 • Observere og forudsige hydrologiske processer og forurening strømme over forskellige tidsmæssige og rumlige skalaer
 • Forudsige og simulere påvirkningerne af ekstreme hændelser samt effekten af tilpasningsløsninger
 • Design optimale infrastrukturinvesteringer, organisationsmodeller og økonomiske incitamenter
 • Optimere forvaltningen af ny og eksisterende vandinfrastruktur for at minimere påvirkningen af menneskers sundhed og det naturlige vandmiljø

Vores forskning fokuserer på:

 • Udvikling af ny hydrometrisk overvågningsteknologi baseret på satellit- og dronebåren måleteknologi
 • Udvikling af socioøkonomiske analyser og hydroøkonomiske modelleringsværktøjer til planlægning af infrastruktur i sammenhængen med vand-energi-fødevarer nexus'en
 • Identificering af bæredygtige omstillingsveje for at forebygge oversvømmelsesrisiko, afbøde konsekvenserne af klimaændringer, mindske sociotekniske sårbarheder og klimatilpasse sig samfundet ved hjælp af strukturelle og ikke-strukturelle tiltag
 • Forståelse af nedbørsekstremer og tilsvarende afstrømningsprocesser ved høj rumlig-tidsmæssig opløsning.
 • Udvikling af vejr-, strømnings- og oversvømmelsesprognosemetoder til brug i varslings- og styringssystemer.
 • Digitalisering af vandsystemer, herunder udvikling af digitale tvillinger og deres udbredelse i vandsektoren.
 • Nye modelleringsmetoder til integration af observationer og fysisk viden for at forbedre forståelsen af hydrologiske processer såvel som forureningstransport og fremme bedre forståelse, design, implementering og forvaltning af hybrid grågrøn infrastruktur (herunder naturbaserede løsninger).
 • Strategisk og politisk rådgivning til understøttelse af bæredygtig omstilling af byernes vandsystemer baseret på kvalitative og kvantitative analyser af både sociale og tekniske aspekter og deres indbyrdes sammenhæng.

Vores forskningsresultater bruges af konsulentbranchen, forsyningsselskaber, myndigheder og andre forskere. Resultaterne er bedre varslingssystemer for oversvømmelser og tørke, forbedret resiliens over for hydrologiske ekstremer og mere målrettede, effektive og bæredygtige tilpasningsstrategier for infrastruktur og forvaltning.

Vi samarbejder med en bred vifte af nationale og internationale interessenter (rådgivende ingeniører, forsyningsselskaber, producenter af sensorteknologi, droneoperatører, satellit-jordsobservations-virksomheder), med nationale, regionale og lokale myndigheder med internationale finansierings- og forvaltningssinstitutioner (FN, EU, Verdensbanken), NGO'er (Danmarks Natur-fredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund), interesseorganisationer (Water Valley Denmark, DANVA, DI Vand) og internationale agenturer for videnskab og innovation (ESA, Europa-Kommissionen)

Sektionsleder

Peter Bauer-Gottwein

Peter Bauer-Gottwein Professor, Sektionsleder Water Systems Telefon: 45252171 Mobil: 41120827