Waste, Climate & Monitoring

WCM-sektionen beskæftiger sig med affald og ressourcer i en bred sammenhæng, der tager højde for karakterisering, teknologier, ressourcegenopretning og cirkularitet, systemanalyse, miljøvurdering og socioøkonomiske aspekter.

Forskning i sektionen
Emnerne nedenfor dækker forskningen udført i sektionen

I øjeblikket er forskningsaktiviteterne fokuseret omkring fire emner.

  • Overvågning og afhjælpning af drivhusgasser i fuld skala: avancerede analytiske feltovervågningsteknikker (landbaserede og luftbårne) er blevet udviklet og anvendt på en række punktkilder som lossepladser, biogasanlæg, komposteringsanlæg, gødningslagre og for nylig til byer. Afhjælpningsteknologi i form af biologiske dækninger på lossepladser er blevet udviklet og testet i fuld skala.
  • Materialestrøm og livscyklusvurderingsmodellering (MFA/LCA): Den avancerede EASETECH-model er hostet og brugt i adskillige studier, der kvantificerer de miljømæssige og ressourcemæssige aspekter af forskellige tilgange og systemer til håndtering af affald, herunder kommunalt affald, spildevandsslam, bygge- og anlægsaffald samt specifikke materialer som plast og tekstiler.
  • Socioøkonomiske spørgsmål i et ressourceeffektivt samfund: Socioøkonomiske aspekter af forbedring af affaldsforebyggelse og forbedring af genanvendelse er i fokus, for eksempel i forhold til tekstiler, møbler og design af genbrugscentre.
 

Vi samarbejder med de danske myndigheder (Miljøstyrelsen og Energistyrelsen), affalds- og spildevandsforsyningsselskaber, ingeniørkonsulenter, industri og private virksomheder, universiteter og europæiske forskningsinfrastrukturer (ERIC).

Vi driver to ICOS økosystem observationsfeltsteder, klassen på bøgeskov økosystem observationssted (DK-Sor) med en af de verdensomspændende, tredje længste, kontinuerlige CO2 flux observationsrekorder, og det kortvarige bioenergi produktionssted tæt på DTU-Risø campus (DK-RCW).

Vi bygger et radiomastbaseret system til at bestemme landskabs skala drivhusgasfluxer som en prototype til et dansk drivhusgasudveksling observationssystem.

Vi har mobile analytiske platforme til at kvantificere atmosfæriske drivhusgasudvekslinger fra punkt- og områdekilder.

Vi genopbygger en fytotron til plante-, jord- og mini-økosystem klimamanipulationseksperimenter til klimaændringsforskning på DTU-Risø campus som bidrag til ESFRI AnaEE.

Sektionsleder

Charlotte Scheutz

Charlotte Scheutz Professor, Sektionsleder Waste, Climate & Monitoring Telefon: 45251607 Mobil: 26285828